Marie Slunská

fotogalerie

email: gamileo@seznam.cz
věk: 36-100
kraj: Jihočeský

přátelé:

Poslední komentáře uživatele ke článkům

Bible a dnesni svet

23.6.2018 13:16

Taky vřele souhlasím s tím, že náboženství je zlo.

Bible a dnesni svet

23.6.2018 11:40

Zapomněla jsem ti odcitovat toto z Řím.2kap. 16Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.

Bible a dnesni svet

23.6.2018 11:32

Pablo píše, Zjevení 20:12 A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. ................................................................... Pablo, byl jsi oklamaný lidmi, kteří ti vykládají Bibli jednostranně. Je mi to líto, že lidé, kteří chtějí žít upřímně s Bohem jsou zneužiti a zavedeni naopak daleko od Boha. Taky proto, že když vykládá Bibli, někdo kdo přijal Ducha někomu kdo Ducha nemá, ten člověk není schopen naprosto rozeznat, že jsou mu vykládány účelové hlouposti. A to je pro mně tady na světě ta nejhnusnější a nejodpornější manipulace s lidskou potřebou Boha !!! Když manipuluje jeden člověk druhým, tak je to fifty fifty, ale toto je obzvlášť zákeřné a hnusné a účinné, .....! Protože člověk obdařený Duchem rozumí dobře Božímu slovu do hloubky, ale bez Ducha je Bible v podstatě zašifrovaná a rozhodně nepoznatelná do hloubky. Pak onen zmanipulovaný člověk pouze papouškuje, to co do něho někdo dostal a ještě si myslí, jak tu Bibli zná....! A ještě mu nabulíkují, že má taky Ducha...... 1.Kor.2.kap.: 10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. 12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, 13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. 14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. 16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme. ............................................................ Pablo, my budeme souzeni hlavně podle Kristova evangelia...., a to podle toho, zda nám v našem životě zcela reálně byly sňaty hříchy a byli jsme Kristem ospravedlněni ! Až pak budeme dělat skutky Ducha, které jsou přijatelné před Bohem a Bůh je bude posuzovat. Ti, kteří neslyšeli evangelium budou souzeni podle svých tělesných skutků a podle svého svědomí ! Ti, kteří evangelium slyšeli, ....jako ty tady ode mně Pablo,.....ti budou vzkříšeni pouze k odsouzení! Pokud se ovšem do konce života nerozhodneš přijmout Krista. Pablo, nestačí si hubou pouze vážit Kristovy oběti, je zapotřebí ji zcela reálně přijmout a nechat se zadarmo, z milosti dokonale očistit Kristovou krví. Jak se to dělá jsem už tady psala vícekrát, nebudu to už opakovat.

Bible a dnesni svet

21.6.2018 14:03

A Pablo, mimochodem, názvy...."správce, archivář" ....a "otec".....jsou významově stejné v naší počítačové době jako byly kdysi za dnů Krista A problém je spíše u tebe, že ses nestal v Kristu sejmutím tvých hříchů Božím vlastním synem ! Tím se Bůh nestal tvým Otcem !!!! Je stále vzdáleným židovským Jehovou jak pro tebe, tak pro Židy, kteří nepřijali Krista ! Přijmout Krista znamená podle Jana 1.kap. 12,13 verše.....narodit se z Boha ! Což se ti zcela jistě nestalo, ani nevíš co to znamená, že ! Ovšem VRO tě obelhal, že ty to už nemusíš dostat ! Proto nechápeš, že Bůh je milovaný tatínek a ty žiješ v jeho rodině už dnes, v jeho Království, i když z částky..... Proto jsi klidně schopný v něm vidět jen nějakého archiváře, protože dále ti není vysvětleno, že člověk přijímá.... ŽIVOT....Z RUKOU KRISTA TEĎ..... Po smrti bude pozdě....Pablo....!

Bible a dnesni svet

21.6.2018 12:34

Pablo, mluvíš sám proti sobě. Svědkové jsou jediní, kteří nemohou předat spasení duševně nemocným lidem nebo rozumově poškozeným. Kristus mluvil jednoduše, ale vy ne ! Vy musíte po dva roky manipulativně a skrytě doma do někoho hustit údajně "přesné" nauky vůdce z Ameriky. Toto nemůže absolvovat rozumově poškozený člověk ! A pokud někdo nevěří všem "jedině správným naukám",.....nemůže se stát Svědkem Jehovy ! Čili nemůže být podle vás zachráněný ! KRISTUS ZACHRAŇUJE NAPROSTO JINÝM ZPŮSOBEM !!!! Jak si vysvětlíš, že Petr přišel ke Kornéliovi, připOmínám, že to byl pohan,... na Boží pokyn řekl několik vět o Kristu a celý dům, všichni lidé začali mluvit v jazyku, což Petr vyhodnotil jako naplnění Duchem svatým a že jim tady nemůže bránit ve křtu, když je Bůh sám přijal. Petr řekl pouze toto: Skutky 10: 37Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. 38Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. ....... Kázal jen zvěst JEN O KRISTU ! Eunuch, četl verš z Izaiáše a Filip mu vyložil, že se jedná o Krista. A zvěstoval mu Ježíše , pouze ! Skutky8.kap: 35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 37Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ ŘEKL MU JEN ZVĚST O KRISTU ! Nevzal ho do sklepa a nenavrčel do bezmocného eunucha za dva roky "jediné pravé učení"..... Naopak etiopský dvořan odjel sám do Etiopie hned vzápětí a Filip byl Duchem přenesen jinam ! Ani on nebyl nějaký znalec Písma, když nerozuměl Izaiáši ! Na kázání Petra uvěřilo 3000 lidí a ve stejný den byli pokřtěni ! Nikdo je dva roky nemanipuloval, aby znaly "ty jediné pravé nauky / ! Ano oni znali Boha i Písma, ale právě to jim bylo největší zábranou pochopit, že už to vše nemusejí dodržovat, když to museli dělat na přímý příkaz Boha mnoho staletí !!!! PROTOŽE NAJEDNOU BŮH DÁVÁ PROSTĚ....MILOST....., ODPOUŠTÍ JEN TAK BEZBOŽNÍKOVI,......pouhým přijetím Krista !! Stejně jsou na tom Svědkové Jehovy, i když nedodržují Bibli mnoho století, ...stejně tak nejsou schopni pochopit, že ...Bůh jen tak dává milost, bez skutků zákona, jen tak zadarmo z milosti !!!!! Řím.4.kap.: 5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Duch svatý se dává tomu, kdo pouze uvěřil zvěsti o Kristu a přijal ho ! Stává se tím SPRAVEDLIVÝM ! Čili čistým, čili Bůh ho přijímá ! Gal.3.kap.: 1Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! 2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Ještě jednou:..... že jste činili skutky zákona,.....NEBO.... proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Je to BUĎ ...A... NEBO...! oboje dohromady nejde dělat ! Takže podle dalších veršů v této kapitole....vypadáváte z Boží milosti ! To znamená, ŽE VÝKUPNÉ SE NA VÁS PŘESTÁVÁ VZTAHOVAT....! A můžete si o tom číst v Bibli celý život,....NEPLATÍ PRO VÁS ! Rozdíl mezi vámi a Galatskými je v tom,.....ŽE VY JSTE BOŽÍ MILOST VÝKUPNÉHO ani NIKDY NEPŘUJALI !!! 1.Kor.2.kap.: 2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. VÍŠ PROČ PAVLE ? 1.kOR.1.KAP.: , ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.¨/Nebyl vyprázdněn/! To, že dva roky do někoho tlučete ve sklepě nebo v bytě, nějaké údajně zaručené nauky....údajnou velkou moudrost......, tím naprosto vyprazdňujete a zazdíváte pravé evangelium ! Kristuv kříž nebo kůl, ....VYPRAZDŃUJETE...! A to je to, že Bůh dává dnes lidem úžasnou milost, že zcela zadarmo, pouhým přijetím Krista, jsou z nás hříchy sejmuty !!! To znamená dokonalé očištění a tím Bohu nic nebrání, aby nás mohl přijmout ! Teď, na místě v několika vteřinách ! Jako to udělal Etiopanovi, Kornéliovi i 3000 Židů a tentýž den a proto mohli být pokřtěni hned. Buď to udělá Kristus nebo nějaký samozvaný vůdce, který si vás posichruje vmanipulovanou znalostí a skutky.....během dvou let...! Ovšem...BUĎ A NEBO ! Pavle, běž za Kristem a popros o sejmutí hříchů Krista a vydej mu svůj život, jako on ho vydal za tebe...a Bůh to během několika minut udělá....a nebo neudělá, je to na něm, on vidí do srdce.... Bůh ti v tom žehnej.

Bible a dnesni svet

20.6.2018 10:25

Pablo, jistě jsou tady na zemi lidi, kteří tím vším zlem velmi trpí, stačí tenhle hnus i tady na stránkách.... A potřebují naději, že existuje Bůh, který je spravedlivý a jednou vše vyřeší. Ale je mi líto, že věříš, že budeš v nějakém archívu.....a že zemřelí jsou v nějakém genetickém archívu,...to by mně zabilo po smrti manžela, kdybych takovéto hlouposti věřila.... Pablo, Bůh je dnes v Kristu táta.....a ne nějaký "archivář"....! Stal se v Kristu Otcem pro ty, kteří se mu sejmutím hříchů přiblíží,....není jim už vzdáleným Jehovou.... Ty můžeš být už teď v Boží náruči, pouhou zásluhou Krista..... Jinak po smrti nebudeš ani v tom "archívu"..... Teď je čas pro záchranu.....,po smrti bude pozdě..... Jan 5.kap.: 39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. 40ALE VY NECHCETE KE MNĚ PŘIJÍT, ABYSTE MĚLI ŽIVOT ! Ale přijít ke Kristu, který jediný....."má ta slova života"......neznamená si něco jen přečíst v Bibli. MUSÍŠ ZA NÍM PŘIJÍT ! Ale ty nesmíš, viď, tobě to VRO zakazuje ?! Koho poslechneš ?! Člověka v Brooklynu nebo Krista ?! Zkoumat Písma nestačí, ani podle nich žít,....v PÍSMU.....NENÍ VĚČNÝ ŽIVOT !!!!! Kristus nepředal svoji moc ani papeži ani VRO ! I když to oni tvrdí !

Bible a dnesni svet

14.6.2018 11:25

Buď jsi věřící v bibli a postavy tam zapsané a modlíš se k nim, nebo nejsi věřící v bibli a ani se tím pádem k žádným postavám z té knihy nemodlíš. Tady vede dělící čára. -------------------------------------------- Blbost, víš velký kulový. Dělící čára je v tom, že jim byly sňaty zcela nadpřirozeně hříchy Kristem a tím se narodili z Boha, samozřejmě taky zcela zázračně a tím se stali křesťany. A ti ostatní jsou ti, které popisuješ, ale bohužel, ty troubo, toto křesťané nejsou. Takto zobecňuje idiot, který o tom nemá ani ponětí..... Hlavně, že zobecňuje....

Bible, čtete si v ní každý den ?? A co nejvíce ?

13.6.2018 10:12

Steve to jsi ty, kdo z tady zneužívá můj nick ! Vytvořil sis ho s podtržením, takže to vypadá jako bych to byla já ! To je svinstvo a podvod a pochopitelně to budu řešit nejen s adminem ! Takže ses zašil na tématu, který není tak frekventovaný, abys poškodil moje jméno a mé příspěvky už předem......., to je pořádná zhovadilost....!!!

Bible a dnesni svet

13.6.2018 10:04

Jasně Hvězdoune......

Bible a dnesni svet

7.6.2018 20:40

Jane, zrovna si nadávám, protože jsem musela odjet a přestala jsem s tebou komunikovat, když se tě začínal dotýkat Kristus. Ono na netu je problém vidět jak je to s tím druhým, jestli si přeje ještě zůstat v kontaktu nebo ne. Většina těch, co tady přijali Krista to raději udělali sami, než tady před těmi, co se posmívají. Ale pokud budeš chtít, tak napiš co bys rád ještě věděl. Můžeš mi napsat také na mail, když si rozklikneš můj nick. Moc se ti omlouvám, jestli jsi chtěl dále mluvit.